ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะโดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพล อรุโณศรีสกุล, ปัตติมงคล ปานสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกริช โชคพระสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้เซนเซอร์ไร้สาย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการปลูกผักไฮโดโปนิกส์ ควบคุมและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk