ส่งเสริมความรู้และความกล้าในเรื่องเพศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชนันท์ เสน่ห์นุกูล, ศศิวิมล ไชยสุนทร, มุจรินทร์ สุรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนไทยส่วนมากยังมีความเชื่อในค่านิยมทางเพศที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมทางเพศที่ผู้หญิงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือการมีอารมณ์ทางเพศและสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่น่าอาย ถูกปลูกฝังโดยผู้ที่ยังยึดติดกับความเชื่อแบบเดิมในสมัยก่อน ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางเพศที่ผิด ตัวอย่างเช่น การอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม แต่แท้จริงแล้วการอยู่ก่อนแต่งเป็นเพียงแค่การศึกษาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมระหว่างคนสองคนในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดทำสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องเพศให้กับผู้ใช้งาน

ในตัวเว็บแอปพลิเคชันจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ยกตัวอย่างเช่น การมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เพราะในร่างกายของมนุษย์เราจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชาย ซึ่งทำให้เกิดความต้องการทางเพศ และผู้จัดยังมีการให้ความรู้เมื่อเกิดความต้องการทางเพศ เพื่อให้เรารู้จักการสำเร็จความใคร่ของตนด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องอื่น ๆ ในเรื่องเพศอีกด้วย