ระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลโอโซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา พิทักษ์ภิรมย์สุข, มาชารี บัวเผื่อน, ณัชชา ธัมมะโชติเจริญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยเทคโนโลยีโมโครนาโนบับเบิ้ลโอโซน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลโอโซน มาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้เป็นระบบหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของเสียและช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจำเป็นต้องมีการให้อาหารในปริมาณที่มาก ถึงแม้ว่าในบ่อกุ้งจะมีเครื่องเติมอากาศในปริมาณที่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบปิดซึ่งมีการเปลี่ยนน้ำน้อยครั้ง เป็นสาเหตุของการสะสมของเสีย ทำให้กุ้งอ่อนแอ มีโอกาสป่วยเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้ยาหรือสารเคมีในการป้องกันและรักษาโรค เกิดการตกค้างของยาหรือสารเคมีในตัวกุ้ง โดยมีสมมติฐานคือ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลโอโซนบำบัดนำ้คือ 10 นาที ผลการวิจัยพบว่า