การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลนในแป้งสับปะรดที่เสริมแรงจากใยธูปฤาษี ร่วมกับกากพืชเหลือใช้เพื่อนำไปพัฒนาSeed Bomb

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตคุณ วัฒนมงคลศรี, พีรพัฒน์ วงศ์เจริญวิชญ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลนในสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรโดยจะใช้กากเหลือใช้คือ กากกาแฟ กากถั่วเหลืองมาผสมเป็นส่วนข้างในที่หุ้มเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน และเศษสับปะรดที่เหลือทิ้งนำมาทำเป็นแป้งแล้วเสริมแรงด้วยใยธูปฤาษีเป็นเปลือกข้างนอก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต,ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน ลดเวลาในการปลูกป่าชายเลนและศึกษาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลนจากการปลูกSeed Bomb