การศึกษาการวัดอัตราเร็วและความเร่งเชิงมุมของใบพัดเครื่องระบายอากาศ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบใบพัดกับ อุณหภูมิโดยใช้เซนเซอร์แสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภัทร วาณิชย์เสถียร, ยุวดี ศิริสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศมีผลต่อความเร็วเชิงมุมและอัตราเร่งของการเคลื่อนที่แบบวงกลมของใบพัดเครื่องปรับอากาศและศึกษาอัตราเร็วเชิงมุมของพัดลมระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ความรู้พื้นฐานของฟิสิกส์ม.4 สสวท. การเคลื่อนที่แบบวงกลม เนื่องจากในปัจจุบันอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ทำการทดลองโดยเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 21-28 องศาเซลเซียส วัดความเร็วของใบพัดระบายอากาศโดยใช้เซนเซอร์แสง ได้ค่ามาเป็นความถี่ ทำซ้ำ 3 ครั้งในแต่ละอุณหภูมิ พร้อมกับถ่ายวีดีโอนำไปคำนวณในโปรแกรมแทรกเกอร์เพื่อนำไปเทียบหาค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดด้วยเซนเซอร์ ซึ่งในขณะทำการทดลองได้ต่อโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์เข้ากับเบรกเกอร์ทุกครั้ง หลังจากนั้นนำค่าความถี่มาคำนวณเป็นอัตราเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม และนำค่าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์มาคำนวณเป็นกำลังไฟฟ้า แล้วทำการเปรียบเทียบว่าอุณหภูมิไหนประหยัดไฟมากที่สุดและสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องระบายอากาศ