การศึกษา​ผลของการผลิตวุ้นเส้นด้วยแป้งจากกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภสิริ เที่ยงธรรม, ศุภณัฐ ชูทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์​เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นเส้นด้วยแป้งจากกล้วยน้ำว้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแปรรูป​กล้วยน้ำว้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าแก่ชาวบ้าน และสามารถพัฒนา​ให้เป็นอาชีพในอนาคต การทำโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์​และอาหาร มาประยุกต์ใช้​ในการทำโครงงานคือการได้ผลิตภัณฑ์​วุ้นเส้นจากแป้งกล้วยน้ำว้า ที่สามารถรับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยน้ำว้าอีกด้วย