การสกัดสาร polysaccharide จากเปลือกทุเรียนเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตขอบแบคทีเรีย Streptococcus mutans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนนิกานต์ ศรีสมุทร, ชาลิณี สืบกระพันธ์, พิชญ์สินี มะโนรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรให้มาให้ความสนใจในการปลูกทุเรียนมากขึ้น เปลือกทุเรียนกลายเป็นของเหลือทิ้งจำนวนมากและเป็นปัญหาในการกำจัดทิ้ง ทางคณะผู้จัดทำ มองเห็นความสำคัญของเปลือกทุเรียน ซึ่งจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เจล เพื่อง่ายและสะดวกต่อการใช้ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลได้พบว่า เปลือกทุเรียนมีสารสกัด polysaccharide จากเปลือกทุเรียน เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans