ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกกะลาแมคคาเดเมียเพื่อนำไปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับกำจัดสารฟีนอลจากน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานันท์ อวิรุทธพงศ์, ศศิณา ปริญการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์กะลาแมคคาเดเมียต่อการดูดซับเพื่อดูดสารฟีนอนในน้ำเสียและสามารถเพิ่มมูลค่าของเปลือกกะลาแมคคาเดเมีย ซึ่งมีตัวอย่างน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารผีนอลมาจากแหล่งน้ำเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยทิ้ง จาก3แหล่ง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ คือ การเตรียมถ่านกะลาแมคคาเดเมีย การอัดขึ้นเม็ดถ่านไม้ การผลิตถ่านกัมมันต์เม็ด และศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์เป็นตัวดูดซับฟีนอล