ถุงเพาะต้นกล้าดูดความชื้นเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริรัญญา แก้วมงคล, วรินทร แสงโสดา, เจตพล ท่ากุดเรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถุงเพาะต้นกล้าดูดความชื้นเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชจากยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถุงเพาะต้นกล้าดูดความชื้นเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชจากยางพารา