ทรายเคลือบแมงกานิส(II)ออกไซด์ดูดซับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเกิดฝนกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุกฤษ วรยศ, สรัญญา ดวงจันทร์, นัทจนันท์ สีหาราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, สงกรานต์ บุตตะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นสารประกอบในฝนกรด หากไม่มีการดูดจับสารนี้ไว้จะส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ จะทำให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชนในบริเวณดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลการดูดซับกรดซัลฟิวลิกของทรายเคลือบแมงกานีสที่สภาวะต่างๆ โดยนำทราย ได้แก่ ทรายหยาบ(มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2- 4.75 มิลลิเมตร) ทรายกลาง(มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 - 3.0 มิลลิเมตร ) ทรายละเอียด(มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 - 1.5 มิลลิเมตร) ชนิดละ400ลบ.ซม. แช่ในด่างทับทิมที่มีความเข้มข้น 80,90,100,110,120 กรัม/ลิตร ตามลำดับ กับน้ำกลั่นปริมาตร0.5ลิตร เป็นระยะเวลา6ชั่วโมง แล้วนำไปคั่วคนเป็นระยะจนทรายแห้ง นำทรายที่เคลือบแมงกานิสออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกันบรรจุลงในภาชนะที่มีตะแกรงความถี่สูงปิดด้านบน-ล่าง จำลองการเกิดฝนกรด โดยการทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วปลดปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นสารตั้งต้นในการเกิดฝนกรดลอยขึ้นผ่านภาชนะที่มีทรายเคลือบแมงกานีส ตรวจสอบปริมาณแก๊สโดยใช้เครื่อง GC วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยใช้วิธีวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อตรวจสอบความ แตกต่างตามวิธี ANOVA