การพัฒนาวัสดุปลูกหญ้าทะเลจากเส้นใยเซลลูโลสผสานกับรากต้นสโนเเละกากกาเเฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพันธ์ ศรีเจริญ, พชรพล พรหมเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์