การพัฒนาวัสดุปิดแผลจากน้ำอ้อยร่วมกับ PVA ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง และ เสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากฉัตรพระอินทร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ ธนิษฐาพงศา, ปัณณธร ศิริจันทร์เพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์โดยทั่วไปมักพบเจอกับบาดแผลอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องมีการนำแผ่นปิดแผลหรือวัสดุปิดแผลมาช่วยในการป้องกันบาดแผลไว้ โดยวัสดุปิดแผลจะทำหน้าที่ป้องกันบาดแผลจากเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม และสามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ แผ่นปิดแผลบางชนิดอาจยังไม่ตรงตามความต้องการของมากในผู้ป่วยและมีค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาแผล จากปัญหาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาวัสดุปิดแผลด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งโดยใช้พอลิเมอร์ร่วมกับน้ำอ้อยและสารสกัดจากฉัตรพระอินทร์ในการขึ้นรูป ซึ่งจะได้เส้นใยในระดับนาโนเมตรที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอีกทั้งยังช่วยในการหายของแผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ป่วย โดยจะทำการขึ้นรูปเส้นใยPVAที่ความเข้มข้น6% - 16% จากนั้นตรวจสอบดูคุณสมบัติการขึ้นรูปของเส้นใย จากนั้นนำสารละลายPVAที่มีความสามารถในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยดีที่สุดมาผสมกับน้ำอ้อยที่ผ่านการเคี่ยว 8 ชั่วโมง,16 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง ที่อัตราส่วน 5%โดยมวลของพอลิเมอร์ จากนั้นตรวจสอบดูคุณสมบัติในการขึ้นรูปเป็นเส้นใย ต่อมานำสารละลายPVAและน้ำอ้อยที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปเป็นเส้นใยดีที่สุดมาผสมกับสารสกัดจากฉัตรพระอินทร์ที่ใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย จากนั้นนำไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จากการทดลองขั้นต้นเส้นใยที่ได้น่าจะมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในฉัตรพระอินทร์ จึงคาดว่าน่าจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้