พลาสเตอร์แปะแผลจากเปลือกส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานันท์ ขวัญนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์ชอบน้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบโครงร่างตาข่าย มีความสามารถในการกักเก็บน้ำหรือของเหลวไว้ในโครงสร้างดังกล่าวไว้ได้จำนวนมาก ทำให้มีความนิ่มและยืดหยุ่นคล้ายกับเนื้อเยื่อในร่างกาย จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเป็นวัสดุการแพทย์ในการใช้งานลักษณะต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ระบบนำส่งยา และวัสดุปิดแผล เป็นต้น ในงานทางด้านการใช้เส้นใยขนาดจิ๋วสำหรับการกระตุ้นด้วยแสงนั้น ก็มีความสนใจในการนำเอาไฮโดรเจลมาประยุกต์ใช้งานเช่นกัน เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากลักษณะสมบัติที่นิ่มและยืดหยุ่นของไฮโดรเจลในการป้องกันความเสียหายของเนื้อเยื่อในบริเวณใช้งาน

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดว่า ถ้าเราสามารถหาวิธีที่นำความสามารถของไฮโดรเจลนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์เนื่องจากสรรพคุณที่ของไฮโดรเจลที่มีประโยชน์ที่หลากหลาย