พัฒนาสายรัดข้อมือ(Wristband)วัดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลจากเหงื่อร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อวินิจฉัยโรคเครียดเบื้องต้นและนำไปสู่การรักษาอย่างถูกต้องสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา ปัญญาเดชาโชติ, กัญญาวีร์ ทิพย์สูตร, พุทธรักษา เจริญผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัชพร เมาะราษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ยิ่งกับคนวัยทำงานด้วยแล้ว ความเครียดยิ่งเป็นเหมือน “เพื่อนสนิท” ที่พร้อมจะเข้ามาทักทายได้ตลอดเวลา เนื่องจากวัยทำงานมีภาระรับผิดชอบหลายอย่าง ทั้งการงาน การเงิน การดูแลครอบครัว และการแบกรับความหวังจากคนใกล้ตัว

เหล่านี้สอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่พบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ทำงานทั้งหมดในประเทศถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียดได้สูงกว่าวัยอื่น ยิ่งหากต้องทำงานมากกว่าสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมงก็ยิ่งเกิดความเครียดได้ง่าย อนาคตกลับกลายเป็นความน่ากลัว ไม่ใช่ความหวังอีกต่อไป ซ้ำยังกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยในระยะยาว เป็นโรคที่หลายๆคนมองข้ามแต่มีผลกระทบร้ายแรงในมุมกว้าง ในผู้ป่วยบางรายไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเครียด ทำให้เกิดอาการเครียดเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า หากไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อเกิดภาวะเครียดร่างกายจะสั่งการให้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาทางเหงื่อ ฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นและลดลงตามธรรมชาติตลอดทั้งวัน แต่ถ้าหากเป็นโรคเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลจะหลังออกมาผิดปกติ ความเข้มข้นไม่สม่ำเสมอ และสามารถตอบสนองต่อความเครียดได้ แต่วิธีการปัจจุบันในการวัดระดับคอร์ติซอลต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเห็นผลจากห้องปฏิบัติการ เมื่อได้ผลแล้วสามารถทราบได้เพียงค่าปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยจากแพทย์ ตัวผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองต้องทำอย่างไรต่อในเบื้องต้น ส่งผลเสียให้เกิดการรักษาได้ไม่ทันท่วงที

ทางคณะผู้จัดทำพบปัญหานี้จึงได้คิดค้นและพัฒนาสายรัดข้อมือ(Wristband)สำหรับตรวจวัดความเครียดจากเหงื่อโดยมีเซ็นเซอร์วัดความเครียดจากเหงื่อที่คอยติดตามปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติซอล เพื่อวินิจฉัยโรคทางจิตใจของผู้ป่วยและตัวสายรัดข้อมือ(Wristband)นี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โดยแอปพลิเคชันจะติดตาม แจ้งเตือนเมื่อท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเครียด ให้คำแนะนำต่อการใช้ชีวิต การบำบัดเบื้องต้น แจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วย และการพบแพทย์โดยจะแจ้งเตือนให้พบแพทย์เมื่อมีภาวะเครียดขั้นรุนแรง หรือติดต่อแพทย์โดยอัตโนมัติเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายและการทำร้ายผู้อื่น โดยสายรัดข้อมือ(Wristband)ตัวนี้ให้ความแม่นยำ ประหยัดเวลาและสะดวกขึ้นสำหรับการตรวจสอบ รักษาโรคเครียดและดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกและความหวังใหม่ในวงการของโรคทางจิตใจ ผู้ที่เผชิญปัญหานี้และสังคมในอนาคต