การเตรียม Methylammonium tin chloride เพื่อใช้เป็นขั้ว Anode ใน Perovskite solar cell ด้วยวิธี Ultrasonic spray pyrolysis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานัน เนียมหมวด, ณภัสสร ลีลาเลิศวงศ์, ณัฐนรี นิติเรืองจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุทธ แสงอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Dye sensitize Solar Cell (DSSC) เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีสีย้อมไวแสงเป็นตัวกลางสำคัญในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสร้างได้ง่ายกว่าชนิดอื่น มีประสิทธิภาพดีมีองค์ประกอบสำคัญคือสีย้อมไวแสง มีราคาค่อนข้างสูง การนำสารประกอบ Perovskite เป็นวัสดุแทนสีย้อมไวแสงเป็นทางเลือกที่สามารถสร้าง DSSC ที่เรียก Perovskite solar cell สามารถดูดซับกักเก็บและเปลี่ยนพลังงาน เป็นวัสดุผสมระหว่างตะกั่วหรือดีบุกกับเฮไลด์ สาร Perovskite ที่เป็นที่นิยมคือ Methylammonium lead iodide แต่เนื่องด้วยปัญหาด้านมลพิษและราคา ผู้พัฒนาจึงได้เปลี่ยนสาร Perovskite จาก Methylammonium lead iodide เป็น Methylammonium tin chloride ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่าและมีราคาต่ำกว่า เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนด ใน DSSC โดยเตรียม Perovskite ด้วยวิธี Sol-gel Ultrasonic spraypylolysis ทำให้สารอยู่ในรูปแอโรซอล เพื่อสร้างเป็นชั้นบางเคลือบที่ขั้วแอโนด แล้วนำชั้น Perovskite ที่ได้ไปวิเคราะห์สมบัติทางแสง ลักษณะสัณฐาน และโครงสร้างผลึกของ Perovskite ด้วย UV-vis spectrometer, Scaning electron microscope และ X-ray powder diffraction และทดสอบประสิทธิภาพของ Perovskite solar cell ด้วยการวัด Power Conversion Efficiency ของ solar cell