การเตรียมCuOฟิล์มบางโดยเทคนิคสเปรย์ไพโรลิสิสในการโค้ทเพื่อใช้ในอุปกรณ์ ตรวจวัดแก๊ส H2S

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิพัฒน์ จิรภัทรภูมิ, พีรวัส ธิติศักดิ์เมธี, ธนกร เตมัยสมิธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุทธ แสงอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในยุคของการปฏิวัติของอุตสาหกรรมและพื้นฐานทางความเป็นอยู่ของมนุษย์ การที่โรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้ปล่อยควันแก๊สซึ่งเป็นพิษมากมายนั่นคือ ซึ่งแก๊ส H2S เป็นหนึ่งในแก๊สพิษที่ปล่อยออกมา และ H2S มีสมบัติคือไม่มีสี แต่มีกลิ่นเหมือนไข่เน่า และสามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายให้กลายเป็นแก๊ส SO2 และแก๊ส SO3