การเคลือบผิวฝรั่งด้วยเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอผสมกับกาบาและน้ำมันอบเชย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สริตา คงเมือง, กิตติพัฒน์ จันทร์ศรี, สิริกรณ์ ชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายของโครงงานนี้คือหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการชะลอการสุกของฝรั่ง โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือการพัฒนาฟิล์มที่ประกอบด้วยเพคติน 3% โพลีไวนิลแอลกอฮอล์(PVA) 1.25% กลีเซอรอลเข้มข้น 2.5% ทำหน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์ และกรดซิตริก 2% ซึ่งกรดซิตริกมีคุณสมบัติในการช่วยลดการระเหยของน้ำ อีกวิธีคือการจุ่มในสารละลาย γ-aminobutyric acid หรือกาบาความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 10 นาที ซึ่งมีงานวิจัยพบว่ามีกาบาสามารถช่วยยืดอายุและชะลอการสุกของบลูเบอรร์รี่โดยการควบคุม phenylpropanoid pathway และ reactive oxygen species metabolism หลังจากการจุ่มเก็บฝรั่งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสโดยมีฝรั่งจุ่มน้ำเป็นชุดควบคุม จากผลการทดลองพบว่าฝรั่งที่ผ่านการจุ่มในสารละลายกาบามีรอยสีน้ำตาลที่เกิดจากแบคทีเรียน้อยกว่าชุดควบคุม จากผลการทดลองในตอนนี้ จะได้ว่าการจุ่มด้วยกาบาสามารถปริมาณรอยสีน้ำตาลบนผิวฝรั่งและสามารถยืดอายุของฝรั่งได้