แสงมีผลต่อสิ่งมีชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณภา แหละหล๊ะ, อธิติยา ศรพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริลักษณ์ ดวงตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง แสงมีผลต่อสิ่งมีชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยังคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่หากไม่มีแสง ศึกษาประโยชน์ของแสงต่อสิ่งมีชีวิตและศึกษาจุดเริ่มต้นของการกำเนิดแสง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 นำพืช 2 ต้นชนิดเดียวกันตั้งในที่สภาพแวดล้อมเหมือนกัน ขั้นตอนที่ 2 นำกระดาษลังที่เตรียมไว้ซึ่งมีขนาดรูที่แสงผ่านต่างกันมาคลุมพืชทั้ง 2 ชนิดและสังเกตผลการทดลอง