แผ่นซับระดูช่วยลดอาการแพ้และการติดเชื้อในภาวะปกติและสงคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญธิดา แซ่ตั้น, ณัฐวุฒิ คงหวัง, พรสุดา เบ็ญหมีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นซับระดูช่วยลดอาการแพ้และการติดเชื้อในภาวะปกติและสงครามจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและวิจัยแผ่นซับระดูที่ลดอาการแพ้และการติดเชื้อ เพื่อต่อยอดจากผ้าอนามัยแบบเก่าให้สามารถซักได้ ซึ่งแผ่นซับระดูทำมาจากผ้าที่วางซ้อนกัน 7 ชั้น ตัดให้เป็นรูปทรงของผ้าอนามัย และเย็บให้ติดกัน หลังจากนั้นผู้จัดทำได้ทดลองการดูดซับประจำเดือนโดยใช้เลือดหมูและทดลองอายุการใช้งานของแผ่นซับระดู และทดลองการการเพาะเชื้อเพื่อดูความสะอาดของแผ่นซับระดูช่วยลดอาการแพ้และการติดเชื้อระหว่างใช้แล้วและยังไม่ใช้ สรุปผลการทดลองได้ว่าแผ่นซับระดูสามารถรองรับประจำเดือนได้ถึง 20-30 ml สามารถซักได้ถึง 72 ครั้ง(1ปี) และจานเพาะเชื้อของแผ่นซับระดูที่ยังไม่ใช้ ไม่มีเชื้อขึ้น ส่วนจานเพาะเชื้อของแผ่นซับระดูที่ใช้แล้วมีเชื้อขึ้นเพียง 1 โคโลนี สรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองแบบ แผ่นซับระดูช่วยลดอาการแพ้และการติดเชื้อมีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือเมื่อมีการเกิดสงครามในอนาคต

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดค้นแผ่นซับระดูแบบซักได้ถึง 1-2 ปี เพื่อช่วยคลายทุกปัญหาของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอาการแพ้ การติดเชื้อ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัย ทุกคนสามารถมีผ้าอนามัยใช้ได้ เพื่อเป็นความรู้และเผยแพร่ให้แก่ผู้คนสามารถทำขึ้นมาใช้เองได้ และช่วยลดโลกร้อน

จากผลการทดลองและเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดทำ ทำงานได้ตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเอาโครงงานชิ้นนี้ไปใช้งานจริงได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในอนาคต