โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของน้ําผึ้งแท้และน้ําผึ้งปลอมโดยใช้ กฎของสเนลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิระชาญ ไสยฉิม, ณัฏฐณิชา โพธิ์แก้ว, บุสริน เวชสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย น้ำผึ้งป่าและน้ำผึ้ง

ปลอม โดยเทียบกับค่าดัชนีหักเหของน้ำผึ้งแท้และเพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหแสงของ

น้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย น้ำผึ้งป่า และน้ำผึ้งปลอมกับความเข้มข้นของน้ำผึ้ง ทำการทดลองที่ห้องทดลองชั้น 3

ของโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.2565 โดยเลือกใช้น้ำผึ้งแท้จากดอกลำไย น้ำผึ้งป่าและ

น้ำผึ้งปลอม ชนิดละ 150 มิลลิลิตร จากนั้นทำการฉายแสงเลเซอร์สีแดงไปตามทิศทางมุมตกกระทบที่กำหนด

ไว้คือ 30, 45และ 53* และเปรียบเทียบค่าดัชการหักเหของแสงของน้ำผึ้งทั้ง 3 ชนิด

จากการศึกษาพบว่า น้ำผึ้งแท้จากดอกลำไยและน้ำผึ้งป่า มีค่าดัชนีการหักเหของแสงเฉลี่ยมากกว่า

น้ำผึ้งปลอม โดยใช้มุม 300 450 และ 530 ในการทดลอง เนื่องจากน้ำผึ้งปลอมมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำผึ้ง

ทั้ง 2 ชนิด