แผ่นเยื่อกระดาษคลุมดินจากฟางข้าวด้วยกรรมวิธีโซดาเสริมยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชนันท์ ราชธานี, ถิรดา เกื้อมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นเยื่อกระดาษคลุมดินจากฟางข้าว มีคุณสมบัติในการดูดซับและกักเก็บความชื้น เนื่องจากมีส่วนผสมของยางพาราที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงในการขึ้นรูปแล้ว เจลาตินยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เมื่อแผ่นคลุมดินย่อยสลายแล้วก็จะเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วย