แผ่นฟิล์มเพื่อชะลอการสุกของผลไม้เสริมด้วยสารสกัดแทนนิน จากเมล็ดมะขามเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญธิดา เพ็ชรมณี, เกศศิรินทร์ ชุมแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง, ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟิล์มเคลือบผิวผลไม้จากเนื้อเมล็ดมะขามมีบทบาทเพื่อชะลอการสุกของผลไม้ซึ่งอุตสาหกรรมหลักของไทย อีกทั้งยังมีสารสกัดแทนนินจากเปลือกเมล็ดมะขามในฟิล์มเพื่อยับยั้งเชื้อ staphylococcus aureus ที่อาจปนเปื้อนระหว่างการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของผลไม้ นอกจากฟิล์มนี้จะง่ายต่อการใช้งานจริงยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดมะขามอีกด้วย