แผ่นแปะยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์จากสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หัฏฐกร หัตถการ, จตุพล สุขวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น, ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์ด้วยสารสกัดหยาบจากสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ละมุด มะละกอ หญ้าแห้วหมู โดยใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำ เอทานอล และอะซิโดน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแผ่นแปะผิวหนัง ที่ใช้วัสดุเป็นPVA และSodium Alginateเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นแปะผิวหนัง มีการทดสอบการซึมผ่านของตัวยา(Franz Diffusion Cell) และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์(Toxicity test)