การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิลด้วยกรดจากผลไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรประภา ใจหาญ, พรไพลิน สาแก้ว, อรไพลิน สาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, อรุณศรี นามสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะพบเห็นร้านขายปลานิลในตลาดสดแทบทุกที่ และก่อนจะขายปลาแม่ค้าจะทำการขอดเกล็ดปลาออกก่อน ทำให้มีเกล็ดปลานิลเป็นจำนวนมากและเกล็ดปลานิลเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ทางคณะผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะนำเกล็ดปลานิลมาสกัดเจลาติน และนำไปใช้ประโยชน์ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้