การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิลด้วยกรดจากผลไม้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรประภา ใจหาญ, พรไพลิน สาแก้ว, อรไพลิน สาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, อรุณศรี นามสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปลานิลเป็นหนึ่งในสัตว์ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย สามารถหาซื้อปลานิลเพื่อนำมาบริโภคได้ตามตลาดสดทั่วไป ก่อนจะขายปลานิลให้ผู้บริโภคแม่ค้าจะทำการขอดเกล็ดปลาออกก่อน เกล็ดปลานิลจำนวนมากที่ขอดออกนั้นก็จะถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่า นานวันเข้าหากไม่มีรถเก็บขยะมาเก็บไปทิ้งก็จะทำให้เกล็ดปลาเน่าและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นับเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษางานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเกล็ดปลานิล พบว่า

ในเกล็ดปลามีคอลลาเจนอยู่สามารถนำมาสกัดเป็นเจลาตินได้ ซึ่งเจลาตินนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านการแพทย์ จากการศึกษายังพบว่าขั้นตอนในการสกัด

เจลาตินจากเกล็ดปลานั้นจำเป็นต้องนำเกล็ดปลาไปแช่ในสารละลายกรดเพื่อให้เกล็ดปลาพองตัวก่อนนำมาสกัด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเกล็ดปลานิลที่เหลือทิ้งโดยการนำเกล็ดปลานิลมาแช่ในสารละลายกรดจากผลไม้ก่อนนำไปสกัดเจลาติน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร นั่นคือ นำเจลาตินที่สกัดได้มาเคลือบผิวผลไม้ให้สามารถเก็บไว้ได้นานไม่เน่าเสียง่าย ถือเป็นวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกล็ดปลานิลได้อีกด้วย