การเปรียบเทียบสมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์และแก๊สแอมโมเนียของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างแบบผงและแบบแท่งนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ดอกจันทร์, พาโชค วงษ์คาน, นภัสสร บุดดาดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกมล ศิริวัฒนกุล, เกียรติศักดิ์ น้อยพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการเปรียบเทียบสมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์และแก๊สแอมโมเนียของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างแบบผงและแบบแท่งนาโน โดยการสังเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมี วัสดุที่สังเคราะห์ได้นำมาศึกษาสมบัติเฉพาะด้วย XRD. TEM/SEM และ Uv-Vis และศึกษาเปรียบเทียบคา่าความไวในการตอบสนองต่อแก๊ส (Sensitivity)