การเปรียบเทียบการดูดซับเสียงของเส้นใยกาบหมากและเส้นใยเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิมนตรี นักเป่า, กันต์พงษ์ อนุรักษ์เจริญ, พสุธา หินสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แก่นจันทร์ งิสันเทียะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีเปลือกข้าวโพดและกาบหมากมากมายที่เหลือจากการบริโภคแล้วนำไปทิ้งโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาก่อให้เกิด ภาวะโลกร้อน มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการทิ้งเศษเปลือกข้าวโพดและกาบหมาก

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดและเส้นใยกาบหมากนั้นสามารถนำไปทำเป็นวัสดุดูดซับเสียงได้ โดยได้เห็นถึงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเส้นใยกาบหมาก ซึ่งมีความแข็งแรง มีรูพรุนซึ่งเหมาะกับการนำมาทำเป็นวัสดุดูดซับเสียง โดยดำเนินการสกัดเส้นใยด้วย Titanium dioxide จากเส้นใยกาบหมากและเส้นใยข้าวโพดที่หาได้ทั่วไปในครัวเรือนหรือท้องตลาด ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อีกด้วย