การเปรียบเทียบสมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์และแก๊สแอมโมเนียของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างแบบผงและแบบแท่งนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ดอกจันทร์, พาโชค วงษ์คาน, นภัสสร บุดดาดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกมล ศิริวัฒนกุล, เกียรติศักดิ์ น้อยพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการเปรียบเทียบสมบัติการตรวจจับแก๊สแอลกอฮอล์และแก๊สแอมโมเนียของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างแบบผงและแบบแท่งนาโน โดยการศึกษาค่าความไวในการตอบสนอง (sensitivity) และมีการศึกษาสมบัติเฉพาะด้วย XRD, TEM/SEM และ Uv-Vis ตามลำดับ การสังเคราะห์ใช้วิธีการทางเคมีอย่างง่ายโดยใช้ ZnSO4 เป็นสารตั้งต้น