การหาผลเฉลยทั่วไปของ Diophantine Equations โดยวิธีเมทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทกร น้อยผา, กันตภณ ชาญกาญจน์, เกรียงวิวัฒน์ คงเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักก่อ ศิริวัฒน์, ณัทพล ศักดิรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการหาผลเฉลยทั่วไปของ Diophantine Equations โดยวิธีเมทริกซ์เรื่องนี้ ได้นำการดำเนินการตามแถมตามเรื่องเมทริกซ์มาใช้ในการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการไดโอเฟนไทน์ แทนวิธีปกติที่ใช้ทฤษฎีการหารของยูคลิดในการดำเนินการ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำเหลือครึ่งหนึ่งและลดความซับซ้อนในการดำเนินการทำให้ง่ายและสะดวกในการแก้ปัญหา โดยยิ่งมีความซับซ้อนในการหาผลเฉลยทั่วไปมากขึ้นเท่าไรก็จะเห็นประโยชน์ของวิธีการตามโครงงานนี้มากขึ้น