การหาผลรวมเชิงเส้นของจำนวน n จำนวน โดยวิธีเมทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฑิชา พรมทอง, โชษิตา มูณีรัตน์, วิรากานต์ บุญชุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รักก่อ ศิริวัฒน์, ณัทพล ศักดิรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการหาผลรวมเชิงเส้นของจำนวน n จำนวน โดยวิธีเมทริกซ์นี้ เป็นการสร้างวิธีในการหาผลรวมเชิงเส้นของจำนวน n จำนวนที่สนใจ โดยมองจำนวนเหล่านั้นเป็นความสัมพันธ์ในรูประบบสมการ แล้วสร้างเป็นเมทริกซ์แต่งเติมและใช้การดำเนินการตามแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมนั้นจนได้ผลรวมเชิงเส้นขึ้น โดยเมื่อกำหนดให้ a1 , a2 , a3 , … , an เป็นจำนวนเต็มใดๆ ที่สนใจจะหาผลรวมเชิงเส้น โดย ( a1 , a2 , a3 , … , an ) = rk และ x1 , x2 , x 3 , … , xn เป็นจำนวนเต็มใดๆ ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 สร้างเมทริกซ์แต่งเติม

ขั้นที่ 2 ใช้กระบวนการดำเนินการตามแถวจนเหลือแถวเดียวที่ไม่เท่ากับ 0

ขั้นที่ 3 สร้างผลรวมเชิงเส้นจากแถวที่ไม่เป็น 0