การเปลี่ยนวันที่ทางสุริยคติเป็นวันที่ทางจันทรคติ และเปลี่ยนวันที่ทางจันทรคติเป็นวันที่ทางสุริยคติ โดยใช้โปรแกรม Python

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรสุดา บุญฤทธิ์, กัญชพร เเก้วจันทร์, พิมแพร หอมอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพล ศักดิรัตน์, รักก่อ ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องนี้ เป็นการสร้างวิธีในการคำนวณเพื่อสลับวันที่ตามปฏิทินสองชนิด คือปฏิทินสุริยคติและปฏิทินจันทรคติ โดยใช้หลักการเทียบมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม(มุมเรเดียน) โดยสร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางกับวันตามปฏิทินทั้ง 2 แบบข้างต้น และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ มีรูปแบบวิธีตามความต้องการ ดังนี้

วิธีการคำนวณเพื่อเปลี่ยนวันตามปฏิทินสุริยคติเป็นวันตามปฏิทินจันทรคติ

ขั้นแรก หามุมที่จุดศูนย์กลางของวันที่ต้องการจากวันที่ 1 มกราคม ของปีที่สนใจ โดยใช้ภาพความสัมพันธ์ จากนั้นปรับทดมุมที่จุดศูนย์กลางให้สอดคล้องกับความจริง ที่วันที่ 1 มกราคม จะไม่ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้าย โดยใช้ระยะห่างของวันตามจริง กับขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้าย และนำมุมที่ได้ไปเทียบกับภาพความสัมพันธ์จันทรคติ แล้วคำนวณวันและเดือนตามภาพความสัมพันธ์จันทรคติ

วิธีการคำนวณเพื่อเปลี่ยนวันตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันตามปฏิทินสุริยคติ จะดำเนินการย้อนกลับจากวิธีข้างต้น จนได้วันตามปฏิทินสุริยคติ และเมื่อได้วิธีการสลับวันที่ ซึ่งสามารถใช้กับปีใดๆ ตามต้องการแล้ว ทางกลุ่มจึงนำวิธีการดังกล่าวมาเขียนลงในโปรแกรม python เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน