ระบบตากยางแผ่นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก คงเรือง, อมรเทพ นาไชย, โนเกีย ทรงอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วินิตย์ พิชพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดงสง่า

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ และประเทศไทยจัดเป็นผู้ส่งออกยางพาราราย

ใหญ่ที่สุดในโลก ชาวเกษตรกรบ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทำอาชีพปลูกยางพารา ประสบปัญหาการควบคุมความชื้นของยางแผ่นดิบ ทำให้คุณภาพแผ่นยางแผ่นดิบไม่ได้มาตรฐานความแห้ง ดังนั้นทีมผู้พัฒนาโครงงานจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยนำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright มาพัฒนาเป็นระบบตากแผ่นยางพาราอัจฉริยะเพื่อให้กระบวนการตากแผ่นยางดิบแห้งจากยางธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถควบคุมความชื้นและคุณภาพของแผ่นยางได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการทำโครงงานดังนี้ 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. เลือกวิธีการ 4. ออกแบบและปฏิบัติการ 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไข 7. ประเมินผล และประโยชน์ของการทำโครงงานครั้งนี้ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. กลุ่มเกษตรกรบ้านดงสง่าที่ปลูกยางพารามีกระบวนการตากยางแผ่นดิบที่สามารถสั่งงานและควบคุมได้ง่าย 2. กลุ่มเกษตรกรบ้านดงสง่าที่ปลูกยางพารามีระบบตากยางแผ่นดิบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ 3. ทีมผู้พัฒนาโครงงานได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาชิ้นงานจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวสะเต็มศึกษา 4. เป็นต้นแบบโครงงานทางด้านสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาต่อยอดชิ้นงานโครงงานอื่น ๆ อีกต่อไป