รถตัดหญ้าไอโอที

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงใจ สายโรจน์, ศราวุธ พิมพ์ราช, อภินันท์ พงษ์สระพัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วินิตย์ พิชพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดงสง่า

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดงสง่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 12 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา การตัดหญ้าสนามกีฬาและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง หากแต่การใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นเดินตามและแบบสะพายข้างมีลักษณะใช้งานไม่เหมาะสมกับวัยนักเรียน อาจเกิดอันตรายจากการใช้เครื่องมือและมีอาการปวดเมื่อยจากการใช้เครื่องมือเป็นเวลานาน ดังนั้น ทีมผู้พัฒนาโครงงานจึงต้องการพัฒนาเครื่องตัดหญ้าไอโอทีด้วยบอร์ดเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว KidBright โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและรายงานผลการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการทำโครงงานดังนี้ 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูล

  1. เลือกวิธีการ 4. ออกแบบและปฏิบัติการ 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไข 7. ประเมินผล ซึ่งประโยชน์ทางโรงเรียนบ้านดงสง่า บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่าที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่ามีสนามกีฬาและสภาพภูมิทัศน์ที่มีความปลอดภัย น่าใช้ 2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่ามีเครื่องมือที่มีความสะดวกและควบคุมได้ง่ายและใช้งานได้อย่างปลอดภัย 3. การใช้เครื่องตัดหญ้าไอโอทีด้วยระบบไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 4. ทีมผู้พัฒนาได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาชิ้นงานจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวสะเต็มศึกษา 5. เป็นต้นแบบโครงงานทางด้านสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาต่อยอดชิ้นงานโครงงานอื่น ๆ อีกต่อไป