ระบบไฟฟ้าห้องเรียนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิประภา บัวใหญ่รักษา, อังศุมา หล้าชนบท, จีระศักดิ์ บูญยืน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วินิตย์ พิชพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดงสง่า

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดงสง่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีอาคารเรียนจำนวน 4 หลังและอาคารประกอบจำนวน 2 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 11 ห้องเรียน ห้องพิเศษจำนวน 8 ห้อง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 198 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 15 คน ได้รับงบประมาณในปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 985,479 บาท โดยคิดเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 549,400 บาท ค่าไฟฟ้าประมาณ 38,600 บาท เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 397,479 บาท เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 9.71 ของค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณน้อยมากจากงบประมาณทั้งหมด แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับก็ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเป็นจำนวนมากและเป็นการสูญเสียโอกาสสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่าทุกคน ดังนั้นทีมพัฒนาจึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุในการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนค่าไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านดงสง่า พบว่าสาเหตุสำคัญในการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง คือ การใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนโดยนักเรียนมีพฤติกรรมใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น จึงทำให้โรงเรียนบ้านดงสง่าสูญเสียงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทีมผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นระบบอัจฉริยะด้วยบอร์ดเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้งานไฟฟ้าในห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียนผ่านระบบอัจฉริยะและสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของโรงเรียนและสามารถนำงบประมาณที่เหลือจ่ายมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการของของครูและนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของชาติอีกด้วย ซึ่งมีขั้นตอนในการทำโครงงานดังนี้ 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. เลือกวิธีการ 4. ออกแบบและปฏิบัติการ 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไข 7. ประเมินผล ซึ่งประโยชน์ทางโรงเรียนบ้านดงสง่า บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่าที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. โรงเรียนบ้านดงสง่าประหยัดงบประมาณจากการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่ามีเครื่องมือในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสะดวกและใช้ง่าย 3. ทีมผู้พัฒนาได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาชิ้นงานจากกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวสะเต็มศึกษา 4. เป็นต้นแบบโครงงานทางด้านสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาต่อยอดชิ้นงานโครงงานอื่น ๆ อีกต่อไป 5. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่าได้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากการประหยัดค่าไฟฟ้า 6. เป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยชาติ