ศึกษาการปลูกกระสังเพื่อเพิ่มปริมาณสารต้านอนูมูลอิสระด้วยหลอดไฟLEDและระบบไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมน รอดพิทักษ์, นันทภพ เอี่ยมนพคุณ, ปฐมาภรณ์ พงษ์ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน, สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นกระสัง (Peperomia Pullucida) ถูกจัดเป็นวัชพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี จากการศึกษาพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านเภสัชวิทยา และเวชสำอางทางคณะผู้จัดทำจึงหาวิธีเพิ่มมูลค่าของต้นกระสังโดยการออกแบบสภาวะการปลูกต้นกระสังเพื่อเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยทำการปลูกกล้าต้นกระสัง ภายใต้สภาวะการปลูกแบบ Hydroponic ร่วมกับการให้แสง LED โดยเพาะกล้าด้วยแสงสีขาว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น ย้ายไปปลูกภายใต้แสงสีต่างๆโดยมีอัตราส่วนดังนี้ สีแดง:สีน้ำเงิน (3:1) สีแดง:สีน้ำเงิน:สีม่วง (3:1:1) สีแดง:สีน้ำเงิน:สีเขียว (3:1:1) และ สีแดง:สีน้ำเงิน:สีเหลือง (3:1:1) โดยเทียบกับแสงขาวที่เป็นชุดควบคุมระยะเวลาการให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน ภายในอุณหภูมิห้อง โดยมีความเข้มแสงอยู่ที่ 200 mmol/m2/s และ เปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารทุก 7 วัน เมื่อต้นกระสังอายุครบ 8 สัปดาห์ เลือกต้นกระสังภายใต้แสงสีต่างๆมาทำการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และทำการวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสาร(Proximate analysis) แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกันเพื่อนำไปออกแบบเพื่อพัฒนาเป็น Smart-Farm ในการปลูกกระสังเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเวชสำอาง และด้านเภสัชกรรม ต่อไป