ไม้เท้าอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราเจตน์ แก้วด้วง, คณิน โลกาพิพัฒน์, ณัฐนันท์ เหลืองอร่ามวิฑูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ทิพย์ยอและ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้งต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง แม้แต่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค เช่นกรุงเทพมหานครฯ ก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการอย่างจำกัด ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นหน้าที่และภารกิจหลักที่ภาครัฐจะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ เพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาครัฐได้ตระหนัก ถึงความสำคัญดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพของ คนพิการทางสายตา และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวการมองเห็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การกำหนดนโยบายที่ประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชนปรับปรุงการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่จะเข้ารับบริการ