การพัฒนาเกม RPG ด้วยโปรแกรม unity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพงศ์ มหาโอฬารกุล, ชาญชล ทวิลา, ไชยพงศ์ ไชยสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างเกม rpg