การพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็งเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดวัยอนุบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญพิชชา หมื่นวงษ์, ชลิตา อุ่นทองดี, ปิยะพล ภูทองเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยประเทศไทยได้มีการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างแพร่หลาย แต่ปัญหาที่ตามมาคืออาหารสัตว์มีราคาสูง โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็งเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดวัยอนุบาล โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาสารให้ความหนืดในอาหารที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็ง เพื่อคัดเลือกสารให้ความหนืดในอาหารที่เหมาะสมที่สุด 6 ลำดับโดยมีเกณฑ์ คือ ความสามารถในการขึ้นรูป ความสามารถในการระเหยน้ำ และอัตราส่วนสารให้ความหนืด ตอนที่ 2 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อหาอัตราส่วนของส่วนผสมที่เหมาะต่อการนำมาพัฒนาเป็นอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็ง และทำให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็งที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด ตอนที่ 4 ศึกษาผลของสี และรสชาติที่มีอิทธิพลต่อการกินอาหารของจิ้งหรีด เพื่อหาสีของอาหารและรสชาติของอาหารที่มีผลทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดและสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจิ้งหรีดได้ เพื่อนำวิธีการและอัตราส่วนของวัสดุต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่สุดมาเป็นส่วนผสมของอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็ง จากนั้นหาประสิทธิภาของอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นแข็งโดยกาเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอาหารที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอาหารสำเร็จรูป จากการศึกษาพบว่าสารให้ความหนืดในอาหารชนิดวุ้นความเข้มข้น 4% มีความเหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปอาหารจิ้งหรีดในรูปแบบวุ้นเเข็งมากที่สุด สีอาหารของชุดควบคุมมีผลต่อการกินอาหารของจิ้งหรีดมากที่สุด โดยมีจำนวนจิ้งหรีดเฉลี่ยที่เข้ากินเท่ากับ 42 ตัว และรสชาติอาหารของชุดควบคุมมีผลต่อการกินอาหารของจิ้งหรีดมากที่สุด

โดยมีจำนวนจิ้งหรีดเฉลี่ยที่เข้ากินเท่ากับ 38 ตัว อัตราส่วนรำ : กากถั่วเหลืองที่ดีที่สุด คือ 50 :50 มีอัตรา

การรอดชีวิต 56.67% อัตราการแลกเนื้อ 0.23% และร้อยละนำ้หนักที่เพิ่มขึ้นเป็น 39.93 อัตราส่วนอาหาร

ที่เหมาะสม : อาหารสำเร็จรูปที่ดีที่สุด คือ 50 : 50 มีอัตราการรอดชีวิต 77.50% อัตราการแลกเนื้อ 0.82% และร้อยละนำ้หนักที่เพิ่มขึ้นเป็น 69.34