การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิศพงษ์ ชินอ่อน, วริทธิ์ธร ลิขิตวงศ์ขจร, กฤติยาณี อุปมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย, วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

มีกระบวนการศึกษาดังนี้ 1)ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2)สร้างตารางเก็บข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชัน 3)การทดลองวัดคุณภาพน้ำดิบ