การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในเปลือกผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจลเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตพิสุทธิ์ จิตจักร, อภิญดา ข่าขันมะณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในเปลือกผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาปริมาณเซลลูโลสที่สกัดได้ในเปลือกผลไม้แต่ละชนิด และ2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำของแผ่นไฮโดรเจล โดยกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการสกัดเซลลูโลสได้แก่ เปลือกทุเรียนหมอนทอง เปลือกมังคุด เปลือกส้มเขียวหวาน และเปลือกกล้วยน้ำว้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีเป็นจำนวนมากดังนั้นผู้จัดจึงมีแนวคิดที่จะสังเคราะห์เซลลูโลสจากเปลือกผลไม้เหล่านี้เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นไฮโดรเจล เนื่องจากในปัจจุบันไฮโดรเจลทางการค้าส่วนใหญ่เตรียมจากพอลิเมอร์ สังเคราะห์ที่มีสารตั้งต้นจากปิโตรเลียม ซึ่งย่อยสลายยากและมีสารตกค้าง อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างของไฮโดรเจล มีความยืดหยุ่น มีรูพรุนทำให้ออกซิเจนเข้าถึงบาดแผลได้และสามารถระบายอากาศได้ดี ดังนั้นจึงเหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ในการทำวัสดุปิดแผลเพื่อเป็นการลดต้นทุน และสามารถนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย