การศึกษาสารสกัดหยาบจากหว้าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Pseudomanas syringae pv. sesami ที่ก่อโรคใบจุดของงา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญกมล ขันทอง, น่านฟ้า สายสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas syringae pv. sesami ที่ก่อโรคใบจุดของงาจากสารสกัดหยาบจากส่วนใบ ผล และเมล็ดของหว้า และเพื่อศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากหว้า ต่อการยับยั้งเชื้อPseudomonas syringae pv. sesami