การศึกษาสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยที่มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของ Salmonella.sp ในเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก ชูคำสัตย์, ณัฐกฤตา วงศ์คำพา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นว่าเนื้อหมูหากไม่แช่ตู้เย็นจะเน่าเสียง่ายอีกทั้งเปลือกกล้วยเป็นขยะชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้และมีสารแทนนินที่ช่วยชะลอการเจริญโติบโตของแบคทีเรียจึงได้เกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้นมา