การศึกษาและเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากพืชที่มีรสฝาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรม ฮมภิรมย์, หทัยชนก พุ่มแก้ว, ณัฐจิราภา สุขเฉลิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล เปลี่ยนเอก, อรเกษม ศรีเวียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากพืชที่มีรสฝาด มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่มีรสฝาด 4 ชนิด ได้แก่ หมากดิบ กล้วยดิบ ใบฝรั่ง และใบพลู ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำการทดลองโดยการสกัดสารจากพืชที่มีรสฝาด 4 ชนิด คือ หมากดิบ กล้วยดิบ ใบฝรั่ง และใบพลู ด้วยแอลกอฮอล์ 40 เปอร์เซ็นต์ และนำสารสกัดมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในขนมปังแซนด์วิช ผลการทดลองพบว่า พืชที่มีรสฝาดที่สามารถยับยั้งเชื้อราไม่ให้เกิดเชื้อราบนขนมปังได้นานที่สุดคือ สารสกัดจากใบพลู ซึ่งสามารถยับยั้งได้ 5 วัน รองลงมาคือ กล้วยดิบ สามารถยับยั้งได้ 4 วัน 9 ชั่วโมง ใบฝรั่ง สามารถยับยั้งได้ 4 วัน 4 ชั่วโมงและหมากดิบ สามารถยับยั้งได้ 3 วัน 23 ชั่วโมง ตามลำดับ เนื่องจากในพืชรสฝาดทั้ง 4 ชนิด มีสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ แต่พืชทั้ง 4 ชนิด มีปริมาณสารแทนนินที่ไม่เท่ากัน ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจึงไม่เท่ากัน ดั้งนั้นสารสกัดจากใบพลูจึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในขนมปังได้นานกว่า กล้วยดิบ ใบฝรั่ง หมากดิบ ตามลำดับ