การศึกษาและพัฒนารูปแบบเตาเนื้อย่างให้ประหยัดถ่านเชื้อเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ นาดี, ศิรประภา คำมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล เปลี่ยนเอก, อรเกษม ศรีเวียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเนื้อย่างให้ประหยัดถ่านเชื้อเพลิง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเตาเนื้อย่างแบบดั้งเดิม และเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิง จากการทดลองพบว่า เตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 1 มีประสิทธิภาพดีกว่าเตาเนื้อย่างแบบดั้งเดิม เนื่องจากเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 1 มีรูปแบบรูรังผึ้งที่ทาให้มีการไหลของอากาศได้ดีขึ้น และรูปแบบของปากเตาที่ออกแบบให้ปากเตาแนบชิดกับกระทะปิ้งย่าง เพื่อไม่ให้ความร้อนระบายออกมาภายนอกเตามากเกินไป ส่งผลให้กระทะปิ้งย่างมีอุณหภูมิสูง ร้อนนาน ทาให้ประหยัดถ่านเชื้อเพลิง และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 1 กับเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 2 พบว่าเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 2 มีประสิทธิภาพดีกว่าเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 1 เนื่องจากเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 2 มีความสูงและความลึกจากปากเตาไปถึงรังผึ้งมากกว่า ทาให้มีพื้นที่บริเวณภายในเตาที่มากกว่า ส่งผลต่อการหมุนเวียนของอากาศบริเวณด้านล่างของเตา ทาให้เกิดความร้อนด้านบนเตาเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 นาทีแรก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเตาเนื้อย่างประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 2 และเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 3 พบว่าเตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 3 มีประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากมีที่ ปิด-เปิด ช่องอากาศเข้าด้านล่าง สามารถควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทาให้ปรับความร้อนตามต้องการได้ ดังนั้น เตาแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิงรุ่นที่ 3 จึงเป็นเตารุ่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดต่อการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเนื้อย่างแบบดั้งเดิม เตาเนื้อย่างแบบประหยัดถ่านเชื้อเพลิง

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สรุปว่า การพัฒนาเตาเนื้อย่างประหยัดถ่านเชื้อเพลิงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีมาก