การเพิ่มประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังด้วยผงถ่านจากไม้มวลเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยนุช โคตรสมบัติ, เด็กหญิง อลิสา วงษ์ชาลี, มัทนา พิมลนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิยา โคขุนทด, มงคล เปลี่ยนเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังด้วยผงถ่านจากต้นพริก มีจุดมุ่งหมายข้อที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงถ่านจาก ต้นพริก,ต้นกะเพรา และต้นสาบเสือ

ข้อที่ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลัง จากการทดลองผงถ่านจากต้นพริกมีประสิทธิภาพดีที่สุด วัดอุณหภูมิได้เฉลี่ยสูงสุด 109.67 C0 และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 348 วินาที รองลงมาคือผงถ่านจากต้นสาบเสือ วัดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 88.00 C0 และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 240 วินาที ส่วนผงถ่านจากต้นกะเพรามีประสิทธิภาพน้อยที่สุด วัดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 78.67 C0 และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 193 วินาที ส่วนถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังผสมผงถ่านจากต้นพริกมีประสิทธิภาพดีกว่า วัดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 622 C0และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 2,771.55 วินาที ส่วนถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังที่ไม่ผสมผงถ่านจากต้นพริก วัดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 300.34 C0 และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 600 วินาที

การที่ถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะผงถ่านจากต้นพริกจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เผาไหม้ได้ดี ให้ความร้อนได้นาน ไม่ดับเมื่อติดไฟแล้ว