ผลบวกและผลคูณของคำตอบของสมการพหุนามที่อยู่ในรูป p(x+m)=0 เมื่อ m เป็นจำนวนจริงใดๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร ตันกุลโรจน์, ชนิดาภา โงกเขา, ศศิวิรินทร์ หนูนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา หยงสตาร์, เปรมอนันต์ เจือกโว้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1MrBouWXt1xmsi3pBQKsBlx8DZGfBT0Na/view?usp=drivesdk