ผลรวมของจำนวน n หลักที่เกิดจากการเรียงสับเปลี่ยนเลข 0-9

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร ชาครบัณฑิต, ภัทรวุธ สุภัตราภรรณ์, น้ำฟ้า คงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา เมืองแก้ว, ปรารถนา หยงสตาร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์