การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มแปะรักษาสิวจากกัมเมล็ดมะขามที่มีสารสกัดจากสมอพิเภกช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณวรา ชึรัมย์, ประภาสินี นามโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, วรวัฒน์ พรหมเด่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นปัญหาทางผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากรูขุมขนอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงอนุมูลอิสระที่ถูก การกระตุ้นโดยมลพิษทางอากาศ ซึ่งสมอพิเภกเป็นสมุนไพรในพิกัดตรีผลาที่มีสารสําคัญในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก มีแนวโน้มที่จะสามารถต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ การใช้สมุนไพรเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากสมอพิเภกเพื่อยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของสิวอักเสบ และพัฒนาแผ่นฟิล์มโดยใช้กัมจากเมล็ดมะขาม ที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมอพิเภก ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus โดยวิธี paper disc diffusion ของสารสกัดจากสมอพิเภกที่ความ เข้มข้น 40 mg/mL ให้เส้นผ่านศูนย์กลางการยับยั้งเป็น 9.23 มิลลิเมตร และเมื่อนําไปทดสอบหาความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) โดยวิธี broth dilution method ของสารสกัดจากสมอพิเภกมีค่าเป็น 40*10-3 mg/mL และคุณสมบัติทางกายภาพของ แผ่นฟิล์มจากกัมเมล็ดมะขามมีค่าต้านทานแรงดึง 0.751 MPa และ ค่าดูดซับน้ําร้อยละ 135 จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า แผ่นฟิล์มแปะรักษาสิวจากกัมเมล็ดมะขามที่มีสารสกัดจากสมอพิเภกมีความเหมาะสมในการ นําไปใช้ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus