การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นไม้อัดจากเส้นใยกาบกล้วยที่ผสมน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรนิตา พรมแพน, พชรพร แจ่มฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นไม้อัดจากเส้นใยกาบกล้วยที่ผสมน้ำยางพารามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเส้นใยกาบกล้วยที่ผสมน้ำยางพาราจำนวน 3 สัดส่วน ได้แก่ สัดส่วนที่ 1 มีปริมาณเส้นใยกาบกล้วย 75% น้ำยางพารา 25% สัดส่วนที่ 2 มีปริมาณเส้นใยกาบกล้วย 50% น้ำยางพารา 50% และสัดส่วนที่ 3 มีปริมาณเส้นใยกาบกล้วย 25% น้ำยางพารา 75% ซึ่งทั้ง 3 สัดส่วนให้แป้งข้าวโพดและขี้เลื่อยมีอัตราส่วนที่คงที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล กระบวนการผลิตโดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสานในปริมาณ 10% โดยน้ำหนักของวัสดุแห้ง ซึ่งทำการอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก เป็นเวลา 5 นาที ภายใต้การควบคุมให้แผ่นไม้มีขนาด 15x15x1.5 เซนติเมตร เพื่ออธิบายลักษณะของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จึงทำการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ(ความชื้น การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่น) และสมบัติทางกล(การพองตัวตามความหนา) จาการศึกษาคาดการว่าเส้นใยกาบกล้วยผสมน้ำยางพาราสามารถเป็นทางเลือกของวัสดุในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดในเชิงอุตสาหกรรมได้