การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดแซนโทน (Xanthone) ที่มีผลต่อการลดลงจำนวนของเชื้อ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ชมชิต, ศิวลักษณ์ กลุ่มกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดแซนโทนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเนื้อเน่า และศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแซนโทนและอนุพันธ์ของสารแซนโทนที่อยู่ภายในเปลือกมังคุด โดย ใช้ตัวทำละลาย คือ เอทานอล 95% นำมาขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว และการ

ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของสารสกัดแซนโทน ใช้วิธี Disc diffusion techniques โดยการนำสารสกัดแซนโทนที่ได้ผสมกับน้ำกลั่น สารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และกลีเซอรอล จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มโดยวัดความหนา ความสามารถในการละลายน้ำ การวัดค่าสีและความโปร่งใสและคุณสมบัติเชิงกล และนำไปประเมินการต้านจุลินทรีย์ของฟิล์ม พบว่าแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดแซนโทนสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้โดยสามารถยับยั้งได้ดีที่สุดคือ แผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารแซนโทน 0.05 กรัม โดยสังเกตจาก Clear zone ที่วัดได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.82 มิลลิเมตร